TVOŘIVÁ SÍLA ČAKER

OD DUBNA se můžete připojit k novému cyklu prožitkových setkání, který je cestou k sebepoznání a růstu skrze tvořivou sílu čaker. 

Celkem 7 setkání, kdy každé z nich bude věnováno jedné cestě. Můžete projít celou cestou nebo zvolit právě tu, která si Vás zavolá.

1. ROSTEME Z KOŘENŮ - ZÁKLADNÍ ČAKRA  

2. MOŘE POCITŮ - SAKRÁLNÍ ČAKRA  

                                  7.10.2023

3. SÍLA ZÁMĚRU - VŠE JE MOŽNÉ - SOLAR PLEXUS                                              11.11. .2023            

4. SPOJENÍ - LÁSKA PROBOUZÍ - SRDEČNÍ ČAKRA

                                   16.12.2023

5. MELODIE ŘEČI- KOMUNIKACE - KRČNÍ ČAKRA

                                    9.3.2024

6. INTUICE - DAR VNÍMÁNÍ - TŘETÍ OKO

                                   7.9.2024

7. PROUD VĚDOMÍ - SEDMÁ ČAKRA

                                  19.10. 2024

Člověk je spojením mezi nebem a Zemí. Je mostem, skrze který se propojují mocné evoluční síly, které nás spojují s celistvostí života , tvoření a růstu. Jsme tedy mnohem víc, než jsme schopni vnímat skrze naše běžné vnímání. Smyslem života je tvořit ze sebe, poznávat a otevírat brány k hlubšímu pochopení a poznání sebe, uvědomovat si, inspirovat se, prožívat skrze zkušenosti , povzbuzovat vůli k realizaci záměrů a poslání , které jsme přišli tvořit. Čakry tedy můžeme vnímat jako brány, které nám otevírají prostor na cestě k růstu a poznání, propojují a spojují polarity - ducha s hmotou, nebe se Zemí nebo  mysl s tělem. Jsou spojením našich zkušeností (posláním duše)  - našeho vnitřního světa s okolím vnějšího světa. Nejsou-li blokované, proudí jimi životní síla, která vytváří pohyby života, naplňující vitalitou radostí a láskou k životu. 

Díky jejich uvolnění tak můžeme s lehkostí zachycovat myšlenky, proudící z našeho vědomí (7. čakra), vytvářet si konkrétní představy v detailech našich snů a přání (6. čakra), komunikovat a vyjadřovat je  (5. čakra) či  je společně sdílet  (4. čakra)., povzbuzovat se a získávat potřebnou sílu a pevnou vůli ke zdolávání překážek života (3. čakra).  Radost, vášen a nadšení, pocity naplnění, vyjádření všech přirozených pocitů jsou motorem a naší motivací (2. čakra). Náše vize tak mohou být  reálné a žít reálným pulzujícím životem (1. čakra).  I tak si můžeme představit plně proudící tok energie v našem v těle v konkrétních zkušenostech života, ať jsou to vztahy, projekty, práce, domov, rodina apod..

                                                                                                        

ROSTEME Z KOŘENŮ

ZÁKLADNÍ ČAKRA

Příroda je naší součástí a věčnou inspirací. Je v nás, a díky tomu procházíme stejnými cykly vznikání a zanikání. Stromy i rostliny potřebují své kořeny, jež podporují k růstu: Čím hlouběji je strom či rostlina zakořeněná, tím vyšší, stabilnější a mohutnější je.. Kořenová čakra je tedy základem, naším pevným a stabilným těžištěm, jež  potřebuje ke svému růstu a proudění života pevné, hluboké a stabilní kořeny. Ty se odráží v našim postojích, které jsme přejímali skrze výchovu a další zkušenosti. Energie první čakry nám otevírá prostor k tomu, abychom začli vyvíjet a vytvářet zdravý, všímavý a láskyplný vztah  ke svému tělu, abychom vnímali jeho potřeby a dokázali je naplňovat, abychom přijímali  vlastnosti těla takové jaké jsou.

Zdravá a plně proudící základní čakra nám dává pevný a stabilní základ rovněž na úrovni našich emocí. Kostrč je na tělesné úrovni místem emocionální stability a jakékoliv stažení - reakce na emoce ovlivniňuje stav naší emocionální rovnováhy., a vytváří i tělesný tlak v této oblasti.  

Základní čakra je polem našich základních vrozených instinktů zajišťujících přežití. Odpovídá reakcím mozkového kmenu, který vydává impulzy, která nás nutí k boji či útěku. Jedná se o obranný instinkt, který nám v životě často brání v přirozeném prožívání života. Často pak jednáme skrze instinktivní pocity obrany, kdy se cítíme ohrožení v situacích, které nás "životně neohrožují". Jednáme impulzivně, nebo naopak neumím probudit přirozenou agresi. Tyto procesy v nás nelze od ničeho oddělit, a tak jsou tyto zdravé reakce (zdravě fungující základní čakra) rovněž spojeny se správnou funkcí naší imunity.

Příjem potravy, regulace tělesných funkcí, regenerace a shromažďování energie, je rovněž spojená se zdravým fungování základní čakry. Také sexuální energie souvisí s energií základní čakry, kdy jedním z účelů  na fyzické úrovni je  rovněž přežití druhu , na spirituální úrovní pak transcendentální spojení.

Zdravé a přirozené vyzařování, charisma je projevem silné první čakry a předpokladem bytostného prožívání lásky a proudu vědomí. 

Zdravé a přirozené vyzařování základní čakry nás ukotvuje v realitě. Dává reálné základy našim přáním snům a vizím. Energie základní čakry umožňuje realizovat, zhmotňovat, uvést v život. Základní čakra nám pomáhá k tomu, abychom stáli pevně nohama na Zemi, byli uzemnění a přesto spojení s inspirací ducha. 

Jsme světlem, které potřebuje formu - hmotu - tělo, aby se mohl náš duch jako nekonečná inspirace projevit skrze naše tělo v pohybech tvořivého života.

Zdravé a přirozené vyzařovvání první čakry je základem dobrého proudu ostatních čaker, se kterými souvisí naše kvality, jež můžeme rozvíjet skrze ostatní čakry.


Co můžeš získat ? 

Zdravý a uvolněný vztah ke svému tělu - tělo v pohybu, v tanci objevuje vzorce napětí a kontroly. Tělo v pohybu je spontánně uvolněné a plně proudící. 

Čas pro sebe,  kdy zcela obrátíš pozornost z vnějšího světa do sebe. Objevíš skryté vzorce, jež Ti brání zdravě prožívat, vnímat a cítit .

Vyživíš a posílíš své kořeny, posílíš základy k dalšímu kroku, či růstu na cestě života..

Prožívat, neboť jedině tehdy jsme plně přítomní v tady a teď. Prožitek je zkušenost. Zkušenost je poznání na cestě. 

Inspiraci a praktikování cvičení k uvolnění 1. čakry - ve spojení s technikami z mé Kraniosakrální praxe.

Uvolnění skrze meditaci - vnímání vnitřního života v těle, mysli a pocitech.

Jak se uzemňovat.

Jak se uvolnit ze strnulosti ve hmotě, tedy i  v těle.


Co nás čeká ?

Půjdeme skrze OSHO aktivní meditace,  techniky na uvolnění negativních programů v podvědomí.  K tomu budeme využívat pohyb, hudbu, meditaci a další prožitkové techniky dechu a těla , které učí naše tělo i mysl uvolnění , ve kterém dokážeme více rozumět a naslouchat našim hlubším potřebám . Naučíme se pracovat s vnitřní energií, posílíme a uvolníme se v těle, abychom aktivovali  životní energii  a vitalitu.  Prožijeme spoustu krásných zážitků a okamžiků a společného sdílení.

Celý proces vede k posílení zdraví, radosti, tvořivosti, uvolněnosti v těle i mysli, zbavi Tě napětí a stresu, uvolní dlouho potlačované emoce a dovolí Ti znovu pocítit, že život má smysl, že život je dar...

Pokud Tě tvá zvědavost či touha prožívat a objevovat nové  osloví, prosím o registraci na můj email. nebo níže zaslaným odkazem pro přihlášení. 

Těším se.

MOŘE POCITŮ

SAKRÁLNÍ ČAKRA - 7.10.2023

V první čakře jsme zkoumali svůj vztah ke své tělesnosti, fyzickému tělu. Druhá čakra je prostorem našeho emocionálního prožívání. Vše je však propojené, a tak vše co prožíváme, prociťujeme ve svých emocích je  velmi úzce propojeno s instinkty našeho těla.,polem první čakry i našimi myšlenkami, mentálním polem třetí čakry, skrze níž vyhodnocujeme své prožitky. Druhá čakra je oceánem našich emocí i pocitů a obrací naši pozornost do vnitřního světa. Umožňuje nám, abychom zkoumali a prohlubovali naše vnímání, schopnost se ponořit do hloubky svých emocí a vnímat, jak reagujeme na vlastní i okolní impulsy. Umožnuje nám, abychom  dokázali  pozorovat své emoce a pocity z prostoru neutrální kvality - prostoru nezaujatého pozorovatele.

Příroda - Země - jako věčný princip inspirace, princip vznikání a zanikání všeho, se v emočním světě našeho těla vyjadřuje skrze element vody. Koneckonců jsme z více jak 85% utváření vodou.. Veškerá voda na Zemi, tedy její pohyby jsou ovládány pohyby Měsíce - přílivy i odlivy moří i ocenů, jsou stejnými přílivy i odlivy v nás ve světě emocí. Vnitřní svět je tedy proměnlivý. Podstatou vody, našich emocí i pocitů je tedy střídání a neustálá změna. Tento princip nám umožňuje, abychom byli v této pohyblivosti pružní - tedy ve volném proudu pocitů i emocí. Jde o to, aby nás emoce neovládali nebo abychom se jich příliš nedrželi. Jde o jejich uznání, přijetí a zároveň o jejich uvolnění. Jde o to, abychom se s nimi neztotožňovali, že jimi jsme. To vyžaduje rovněž dostatek naší energie, proto je náš fyzický stav k udržení emocionální stability ve své pružnosti nezbytný. Nemáme-li dostatek energie, často podléháme strachu, sklíčenosti, frustaci apod..

Vodou jsme utváření, bez vody by nebylo života na planetě Zemi. I my se rodíme a pobýváme ve světě vody, kde v prenatálním stavu - v podobě embrya začínáme získávat své první rysy. Vyvíjíme se v mateřském lůně, v emociánálním poli matčiny druhé čakry, v energetickém světě specificikých emocí .Po narození jsme v emocionálním poli rodiny, výchovy, vzdělání apod. Na své cestě životem nás naše získané emocionální i mentální vzory ovlivňují, zejména ve vztazích nejen partnerských.

Abychom získali zdravý a vyrovnaný citový svět, potřebujeme velké množství energie. Propojíme se tedy skrze různé prožitkové techniky zaměřené k hlubšímu vnímání těla i mysli. Ponoříme se do hloubek svého vnímání, do prostoru, kde jsme vnímali a získávali své první rysy, do citových vod lůna,  projdeme celým procesem vtělení, početí, stvoření a znovuzrození. Ponoříme se tam, kde vyrůstá naše neutrální kvalita pozorovatele.

Co můžeš získat ?

Zdravý a uvolněný vztah ke svému tělu, skrze které můžeš sledovat své vnitřní vody, svůj vnitřní svět, jež se vyjadřuje skrze emoce a pocity: Tělo v pohybu, v tanci objevuje vzorce napětí a kontroly. Tělo v pohybu je spontánně uvolněné a plně proudící a vytváří tak základ stability a pružnosti našich emocí.

Čas pro sebe, kdy zcela obrátíš pozornost z vnějšího světa do sebe. Objevíš skryté emocionální vzorce, jež Ti brání zdravě prožívat, vnímat a cítit .

Poznávat, kdo jsi., neboť poznání nás utváří zevnitř. Je vnitřní energií, esencí, podstatou. Je rozením sebe sama v hlubinách, k nimž potřebujeme proniknout.

Prožívat, neboť jedině tehdy jsme plně přítomní v tady a teď. Prožitek je zkušenost. Zkušenost je poznání na cestě.

Inspiraci a praktikování cvičení k uvolnění 2. čakry - ve spojení s technikami z mé Kraniosakrální praxe.

Uvolnění skrze meditaci - vnímání vnitřního života v těle, mysli a pocitech.

Jak pozorovat své emoce a pocity z prostoru neutrální kvality - prostoru nezaujatého pozorovatele.,

Jak získat podpořit tělesné základy jež ovlivňují naše zdraví i naší duševní pohodu.


Co nás čeká ?

Půjdeme skrze OSHO aktivní meditace, techniky na uvolnění negativních programů v podvědomí. K tomu budeme využívat pohyb, hudbu, meditaci a další prožitkové techniky dechu a těla , které učí naše tělo i mysl uvolnění , ve kterém dokážeme více rozumět a naslouchat našim hlubším potřebám . Naučíme se pracovat s vnitřní energií, posílíme a uvolníme se v těle, abychom aktivovali životní energii a vitalitu. Prožijeme spoustu krásných zážitků a okamžiků a společného sdílení.

Celý proces vede k posílení zdraví, radosti, tvořivosti, uvolněnosti v těle i mysli, zbavi Tě napětí a stresu, uvolní dlouho potlačované emoce a dovolí Ti znovu pocítit, že život má smysl, že život je dar...

Pokud Tě tvá zvědavost či touha prožívat a objevovat nové osloví, prosím o registraci na můj email. nebo níže zaslaným odkazem pro přihlášení.

Těším se.

SÍLA ZÁMĚRU

SOLAR PLEXUS - 3. ČAKRA - 11. listopadu 2023

Třetí čakra je energetickým prostorem spojeným s naší mentální aktivitou.  Náš mozek je výsledkem i darem evolučního vývoje. Jako lidské bytosti jsme obdaření přirozenou schopností zaměřit své uvědomění na cokoliv, což nám umožňuje učit se z vlastních chyb, pamatovat si, měnit se, a díky tomu měnit své chování, abychom naplnili svou misi  -   žít každý den svůj život naplno. Náš čelní lalok je darem evoluce, poslední částí mozku, která se vyvíjí, a která je sídlem našeho vědomí, Jsme si tedy jako lidé vědomi toho, že růst je podstatou evoluce ? Jsme si vědomi, že máme přirozenou schopnost sebepoznání a sebeuvědomění. Anebo žijeme skrze naučené vzorce chování, stereotypy, zvyky  a postoje v minulosti našich vzpomínek - emocí, v mysli ovládané naším egem?

Žijeme velmi hektický život, chceme toho hodně stihnout, zdá se nám, že máme pořád málo času, chceme přece něco dokázat, někým být a něčím se stát.  Není čas  se zastavit a položit si otázku - čí potřeby naplňuji ? Na základě jakých vzorců chování jednám ?  Kdo ovlivňuje mé myšlenky a vytváří mé postoje tak, že naplňují spíše společenskou poptávku po výkonu, soutěži, hodnocení atd.. ? A co má sebehodnota , jaké jsou mé skutečné potřeby a touhy, přání ?  Čím  a na základě koho a čeho si dokazuji svoji důležitost, jako jsou mé osobní cíle ? Kde je moje síla  a moc ?  K čemu ji využívám ?  K manipulaci či osobnímu růstu ?  Kde jsou moje hranice ?  Kde je moje energie ?  Proč jsem tolik vyčerpaná/ý ?  

V západním světě přehnaně preferujeme myšlení, aniž bychom si uvědomili, že jsme programováni pro plnění společenských potřeb být lepší, mít více, k soutěži, hodnocení, konfliktu, řešení, boji  a rozdělování. Nejednáme ze sebe, ze své skutečné podstaty, ale skrze naučené vzorce. Proto se cítíme vyčerpaní, plní hněvu, křívd, frustrace, nedostatečnosti, zlosti, zrady a jiných negativních emocí, jež nás ovládají  a vedou k negativnímu myšlení a takto nestrávené emoce vedou k oslabení zdraví a možným projevům nemoci. 

Energetické pole 3. čakry je tak velmi zatížené, často vychýlené z rovnováhy. Necítíme se být ve svém středu, a proto podléháme spíše vnějším vlivům, na které přehnaně reagujeme. Jsme plní stresu, napětí a nevyrovnanosti. Proto jsou těmito emocemi velmi zatížené orgány jako játra, žaludek, žlučník, ale také slinivka a nadledvinky, neboť jejich zvýšená a nestabilní činnost  je zodpovědná za zvýšenou produkci stresových hormonů. Nejsme- li se sebou, nejsme-li ve svém středu, jen těžko se dokážeme uvolnit a nalézt chvíle klidu. 

Energetické pole 3. čakry

Evoluce nám ukázala, že v průběhu vývoje našeho lidského druhu, jsme byli nesčetněkrát vystaveni tvrdým podmínkám prostředí, v němž jsme se nacházeli, a přesto jsme  vždy dokázali čelit těmto výzvám a překonávat své možnosti, překračovat hranice a tím se měnit a vyvíjet.  Tuto schopnost máme k dispozici miliony let. Tak proč to nezkusit. Možná právě teď, je pro Tebe ten správný čas. Vydat se na cestu plnou změn. Chce to odvahu. Změna a vývoj nejsou pohodlné. Překonat vzrozené programy a vzorce, zvyky, stareotypy a přizpůsobit se novým možnostem vyžaduje vůli a odhodlání - tedy i silnou a centrovanou 3. čakru. 

Co můžeš získat?

Jaké jsou naše možnosti, jak se znovu spojit se sebou, naučit se uvolňovat z programování mysli, naučit se uvolnit, zastavit se a najít klid uvnitř sebe.  Můžeme tak znovu vrátit 3. čakru do své energetické rovnováhy a naučit se, jak zapojit čelní lalok, abychom se dokázali změnit a tím ovlivnit svůj žiivot tak, abychom žili skrze sebe. Abychom byli schopni sebereflexe, spojili se se svýmí skutečnými potřebami a dokázali vést vědomý život.  Tedy život, kdy jsme schopni si uvědomovat sami sebe, své myšlenky, činy a řídili se svoji přirozenou moudrostí, jež darem a přirozeností nás jako lidských bytostí. Abychom byli schopni povznést své emoce k soucitu, pokoře a lásce... svobodě otevřenosti a pravdivosti.

Získáš mnoho inspirace , informací a prožitků,  díky nimž si více uvědomíš, jaké jsou tvé skryté vzorce chování, zároveň můžeš skrze techniky, které zažiješ, uvolnit propojené negativní emoce a automatické nevědomé reakce těla.

Co nás čeká ?

Půjdeme skrze OSHO aktivní meditace, techniky na uvolnění negativních programů v podvědomí. K tomu budeme využívat pohyb, hudbu, meditaci a další prožitkové techniky dechu a těla , které učí naše tělo i mysl uvolnění , ve kterém dokážeme více rozumět a naslouchat našim hlubším potřebám . Naučíme se pracovat s vnitřní energií, posílíme a uvolníme se v těle, abychom aktivovali životní energii a vitalitu. Prožijeme spoustu krásných zážitků a okamžiků a společného sdílení.

Inspiraci a praktikování cvičení k uvolnění 3. čakry - ve spojení s technikami z mé Kraniosakrální praxe.

Celý proces vede k posílení zdraví, radosti, tvořivosti, uvolněnosti v těle i mysli, zbavi Tě napětí a stresu, uvolní dlouho potlačované emoce a dovolí Ti znovu pocítit, že život má smysl, že život je dar...

Pokud Tě tvá zvědavost či touha prožívat a objevovat nové osloví, prosím o registraci na můj email. nebo níže zaslaným odkazem pro přihlášení.

Těším se.

SETKÁNÍ  V  ADVENTNÍM  ČASE

LÁSKA PROBOUZÍ

SPOJENÍ - SRDEČNÍ ČAKRA  - 16.12.2023

"Srdce je posvátným místem, kam toužíme vstoupit a poznat jej. Svatým grálem z jehož číše se toužíme napít a poznat všechna jeho tajemství. Poznání jsou prožité zkušenosti na cestě životem. "

Srdce je z biologického hlediska naším prvním orgánem, jež vzniká 18. den po našem početí. Jsou v něm zaznamenány všechny naše prožité zkušenosti.  Srdce je tedy velmi zranitelné, a ve svém rozšířeném poli dokáže zaznamenat a pocítit všechno, co do jeho prostoru vstoupí, neboť kolem sebe vytváří největší a nejsilnější energetické pole v porovnání s ostatními orgány a čakrami (včetně mozku).

POSLEDNÍ SETKÁNÍ V TOMTO ROCE

Pamatuje tedy všechny události, jež se odehrály a zranily. Pokud si uvědomíme, jak velmi  tato zranění utlumila naši schopnost milovat a být milovánI, můžeme se rozhodnout. Můžeme i nadále udržovat tato zranění a žít v minulosti a nebo se rozhodneme žit tady a teď a změnit všechny zvyky a postoje, abychom s odvahou vstoupili do posvátného prostoru srdce a napili se z číše Svatého grálu. Odměnou nám bude spojení se svým pravým já,  nejlepším rádcem a pomocíkem v životě. Odměnou nám bude  schopnost skrze srdce prožívat soucit, pochopení, lásku, kterou můžeme zažívat v mnoha podobách života, místo strachu, pochybností a přežívání.  Odměnou nám bude láskyplný vztah se sebou,   Vztah, o který je třeba pečovat a rozvíjet. 

Pokud si uvědomíme, že srdce je největším a nejsilnějším energetickým prostorem, můžeme díky tomu skrze něj transformovat vše,co do jeho prostoru vstupuje v novou kvalitu a podobu života. Můžeme se skrze něj spojit a propojit se vším uvnitř sebe, jakožto se vším co je vně - se všemi a se vším. Srdce je místem spojením protikladů a skrze něj můžeme zažívat jednotu . Na úrovni srdce jsme všichni jedním. A abychom se v evoluci posunuli dál, je čas vydat se cestou srdce. Posunout se ve vývoji ze starého vzorce boje a útěku, do soucitu, spolupráce a pochopení. 

Co můžeš získat?

Půjdeme ve společném rytmu, abychom se spojili se srdcem a ochráncem srdce, s polem a vibrací srdeční čakry, jež mají schopnost propojovat a komunikovat tak se všemi buňkami v těle a sjednocovat náš vnitřní svět. V tichu a uvolnění budeme naslouchat a mimo slova, skrze schopnost vnímat a vcítit se,  budeme komunikovat s tělem a pocity,  uvědomovat si skryté vzorce a zranění, jež brání prožívat v tady a teď. Budeme rozvíjet schopnost srdce zachycovat pocity a potřeby druhých, spojovat se s nimi a díky srdci je transformovat do nové kvality.

Získáš mnoho inspirace , informací a prožitků, díky nimž si více uvědomíš, jaké jsou tvé skryté vzorce chování, zároveň můžeš skrze techniky, které zažiješ, uvolnit propojené negativní emoce a automatické nevědomé reakce těla.

Co nás čeká ?

Půjdeme skrze OSHO aktivní meditace, techniky na uvolnění negativních programů v podvědomí. K tomu budeme využívat pohyb, hudbu, meditaci a další prožitkové techniky dechu a těla , které učí naše tělo i mysl uvolnění , ve kterém dokážeme více rozumět a naslouchat našim hlubším potřebám . Naučíme se pracovat s vnitřní energií, posílíme a uvolníme se v těle, abychom aktivovali životní energii a vitalitu. Prožijeme spoustu krásných zážitků a okamžiků a společného sdílení.

Provedu Vás meditací  propojení srdce a osrdečníku.

Inspiraci a praktikování cvičení k uvolnění 4 čakry - ve spojení s technikami z mé Kraniosakrální praxe.

Celý proces vede k posílení zdraví, radosti, tvořivosti, uvolněnosti v těle i mysli, zbavi Tě napětí a stresu, uvolní dlouho potlačované emoce a dovolí Ti znovu pocítit, že život má smysl, že život je dar...

Pokud Tě tvá zvědavost či touha prožívat a objevovat nové osloví, prosím o registraci na můj email. nebo níže zaslaným odkazem pro přihlášení.

Těším se.


MELODIE ŘEČI

KOMUNIKACE - KRČNÍ ČAKRA - 9.  BŘEZNA 2024

Řeč je darem, skrze který vyjadřujeme sebe, své myšlenky a pocity, které mohou a nemusí mít podobu slov. Řeč je projevem našeho ducha, skrze níž vyjadřujeme své tvůrčí schopnosti. Pátá čakra, jež se nachází v oblasti krku, je spojena se zvukem, který se utváří v oblasti hrtanu, jímž proudí naše řeč. Slovo je tvůrčím aktem, zvukem, základní vibrací.  

Rozvíjet krční čakru tedy znamená rozvíjet umění řeči. Rozvíjet, aby naše slova vyjadřovala naše pravdivé já, aby se v melodii řeči zrcadlil náš duch, celé naše bytí. Umění řeči zahrnuje schopnost naslouchat a vyjadřovat beze slov, sdílet a v tichu nacházet odpovědi. 

Melodie naší řeči vyjadřuje soulad se svou vnitřní bytostí. V melodie řeči rozpoznáme, zda jsou naše slova v souladu s naší vnitřní pravdou. Zda obsah slov, kterými často zahrnujeme svět a vyjadřujeme jimi své názory a přesvědčení, souzní s tím, co doopravdy chceme, po čem doopravdy toužíme. V melodii řeči rozeznáme, zda dáváme prostor druhým, zda jsme schopni v rozhovoru naslouchat, zda jsme schopni hovořit beze slov.

Co můžeš získat?

Pátá čakra souvisí na úrovni těla s hrtanem a štítnou žlázou. Budeme tedy pracovat s tématy svých potřeb, zda je dokážeme pojmenovat a vyjádřit a zda je dokážeme naplnit, či dáváme přednost potřebám druhých. Budeme objevovat ty části sebe sama, které nám brání tyto potřeby a touhy vyjádřit, a které se v našem podvědomí projevují skrze vzory, jež jsme v průběhu života získali, (např. přísný kritik, oběť apod.), rovněž pak přesvědčení, jež si neseme o sobě a o svém vztahu k životu. Jsou to naše vnitřní hlasy, které nám brání projevit skrytý a tvůrčí potenciál navenek.

V bezpečném prostoru budeme ve společném rytmu opouštět hluk vnějšího světa, abychom mohli ve svém vnitřním světě slyšet a naslouchat tomu, co se odehrává uvnitř. Jen tak můžeme objevit své skryté hlasy, vzorce, které nám brání, abychom projevili své skutečné potřeby. Naučíme se naslouchat tomu, co se odehrává uvnitř. Skrze meditace a prožitkové techniky se uvolníme do ticha, abychom mohli zůstat pevně ukotvení ve svém středu. Dovolíme, aby se v našem nitru mohly tyto obsahy začít hýbat a mohly tak být vyjádřeny směrem ven.

Pochopíme, jak je naše řeč důležitá, a jak můžeme díky jasné a srozumitelné komunikaci vyjádřit skutečné potřeby vnitřního já, a tím podpořit utváření života, po kterém v pravdě toužíme.

Co nás čeká ?

Půjdeme skrze OSHO aktivní meditace, techniky na uvolnění negativních programů v podvědomí. K tomu budeme využívat pohyb, hudbu, meditaci a další prožitkové techniky dechu a těla , které učí naše tělo i mysl uvolnění a spontánnímu projevu,  ve kterém dokážeme více rozumět a naslouchat našim hlubším potřebám . Naučíme se pracovat s vnitřní energií, posílíme a uvolníme se v těle, abychom aktivovali životní energii a vitalitu. Prožijeme spoustu krásných zážitků a okamžiků a společného sdílení. Otevřeme se mluvení, naslouchání a zvučení. 

Inspiraci a praktikování cvičení k uvolnění 5.čakry - ve spojení s technikami z mé Kraniosakrální praxe.

Celý proces vede k posílení zdraví, radosti, tvořivosti, uvolněnosti v těle i mysli, zbavi Tě napětí a stresu, uvolní dlouho potlačované emoce a dovolí Ti znovu pocítit, že život má smysl, že život je dar...

Pokud Tě tvá zvědavost či touha prožívat a objevovat nové osloví, prosím o registraci na můj email. nebo níže zaslaným odkazem pro přihlášení.

Těším se.


INFORMACE PRO PŘIHLÁŠENÍ

KDE: UNIVERZITNÍ CENTRUM TELČ

KDY: 9. BŘEZNA  od 10.00 hod. - 17.00 hod.

CENA:  1 300 Kč    -    1 celodenní setkání

Co je potřeba udělat ?

Počet míst pro setkání je omezen, a proto je důležitá včasná rezervace. Níže uvádím informace k úhradě prožitkového semináře.

Úhrada za setkání je nevratná, v případě vážných důvodů může být použita pro další setkání.

Bankovní spojení: 1775916027/3030, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení a termín kurzu - Jana Nováková/ MELODIE ŘEČI / BŘEZEN  / 2024 -  nejdéle do 15.2.2024.

Přihlásit se můžete níže odeslaným odkazem k on-line rezerervaci nebo na email: stepanova-lenka@seznam.cz

Čeká Vás krásné a bezpečné prostředí Univerzitního centra v Telči. Pro harmonii a čistotu prostoru a rovněž pro Vaše uvolnění, používám esenciální oleje Young Living, které jsou kvalitou, čistotou a harmonizačním působením na zdraví, tím nejlepším, co v odvětví esenciálních olejů můžete získat.

Online rezervace

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.

K potvrzení závazné rezervace zbývá ještě jeden krok, a to úhrada na níže uvedený bankovní účet nejdéle do 15.2.2024.

Bankovní spojení: 1775916027/3030, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení a termín setkání - Jana Nováková/MELODIE ŘEČI/ BŘEZEN /2024 nejdéle do 15.2.2024.